Currently browsing tag

giấy phép in ấn hóa đơn

giay-phep-du-dieu-kien-in

Giấy phép đủ điều kiện in hóa đơn

Hiện nay nhiều nhà in chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện nhận in hóa đơn thế nhưng họ vẫn tham gia in ào ạt, Do họ chưa hiểu rõ mức xử phạt nặng về việc nhận in hóa đơn mà chưa được cấp giấy phép in.